Brzozowski Wojciech, Nauczanie religii w szkołach publicznych - orzeczenie z dnia 30 stycznia 1991 r., K 11/90, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Nauczanie religii w szkołach publicznych - orzeczenie z dnia 30 stycznia 1991 r., K 11/90, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

KOMENTARZ

1.Okoliczności powrotu religii do szkół

Jednym z istotnych wymiarów transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 r. stało się określenie na nowo prawnych podstaw stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi. Zmiana ta polegała, najogólniej mówiąc, na odstąpieniu od modelu państwa aktywnie zaangażowanego w propagowanie światopoglądu materialistycznego, niechętnie zaś nastawionego do fenomenu religijności, na rzecz ładu ustrojowego afirmującego wolność sumienia i wyznania zarówno osób wierzących, jak i niewierzących. Pierwsze kroki w tym kierunku poczyniono jeszcze u schyłku Polski Ludowej, uchwalając w maju 1989 r. trzy ustawy , które zwiastowały radykalną zmianę w polityce wyznaniowej państwa . Jedna z nich określała państwo polskie jako państwo świeckie, neutralne w sprawach religii i przekonań (art. 10 ust. 1 ustawy o gwarancjach). Przepis ten nie został nigdy formalnie uchylony i obowiązuje do dziś .

Jak można się było spodziewać, debata nad nowym modelem stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi – a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX