Warecka Katarzyna, Nakaz poddania się badaniu DNA w postępowaniu o ustalenie ojcostwa nie narusza prawa do prywatności. Omówienie wyroku ETPC z dnia 29 stycznia 2019 r., 62257/15 (Mifsud)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Nakaz poddania się badaniu DNA w postępowaniu o ustalenie ojcostwa nie narusza prawa do prywatności. Omówienie wyroku ETPC z dnia 29 stycznia 2019 r., 62257/15 (Mifsud)

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 29 stycznia 2019 r. uznał, że nałożenie na skarżącego sądowego nakazu poddania się badaniu DNA w sprawie o ustalenie ojcostwa nie stanowiło naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego skarżącego.

DNA i domniemane ojcostwo

Skarga do Trybunału została wniesiona przez obywatela brytyjskiego, któremu maltański sąd nakazał poddanie się badaniu DNA w sprawie dotyczącej jego domniemanego ojcostwa. Postępowanie o ustalenie ojcostwa zostało wszczęte przez kobietę, która twierdziła, że skarżący jest jej biologicznym ojcem. Skarżący odmówił poddania się badaniu twierdząc, że stanowiłoby to naruszenie jego prawa do poszanowania jego życia prywatnego, chronionego w art. 8Konwencji o prawach człowieka. Sądy maltańskie odrzuciły skargę na nakaz poddania się badaniu DNA. Maltański sąd konstytucyjny wskazał, że inicjatorka postępowania o ustalenie ojcostwa miała prawo do poznania prawdy na temat swojego pochodzenia, a samo badanie nie wiąże się dla...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX