Nowicki Marek Antoni, Merabishvili przeciwko Gruzji - wyrok ETPC z dnia 28 listopada 2017 r., Wielka Izba, skarga nr 72508/13, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2016, LEX/el., 2017

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Merabishvili przeciwko Gruzji - wyrok ETPC z dnia 28 listopada 2017 r., Wielka Izba, skarga nr 72508/13, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2016, LEX/el., 2017

Tymczasowe aresztowanie byłego premiera Gruzji

Tezy orzeczenia

1. Podobnie jak art. 14, art. 18 Konwencji nie ma niezależnego bytu; może być stosowany wyłącznie w połączeniu z innym artykułem Konwencji lub Protokołów, który gwarantuje prawa i wolności, które państwa zobowiązały się zapewnić osobom znajdującym się pod ich jurysdykcją lub który określa warunki, w których możliwe jest ograniczenie tych praw i wolności. Zasada ta wynika z jednej strony z jego sformułowania, które uzupełnia klauzule np. ze zdania drugiego art. 5 ust. 1 oraz ustępów drugich art. 8-11, które pozwalają na ograniczenia, a z drugiej strony - z jego miejsca w Konwencji, na końcu Rozdziału I, który wskazuje prawa i wolności podlegające ochronie i określające warunki, w jakich mogą one podlegać ograniczeniom.

2. Artykuł 18Konwencji nie ma na celu wyłącznie wyjaśniania zakresu klauzul ograniczających zawartych w Konwencji. Poza tym zakazuje wyraźnie państwom ograniczania praw i wolności zapisanych w Konwencji dla celów innych niż w niej przewidziane i w tym stopniu jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX