Nowicki Marek Antoni, Maslov przeciwko Austrii - wyrok ETPC z dnia 23 czerwca 2008 r., skarga nr 1638/03, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2008, Oficyna, 2009, s. 168

Omówienia
Opublikowano: Oficyna 2009
Autor:

Maslov przeciwko Austrii - wyrok ETPC z dnia 23 czerwca 2008 r., skarga nr 1638/03, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2008, Oficyna, 2009, s. 168

Wydalenie z Austrii i zakaz przebywania na jej terytorium orzeczony wobec osiadłego imigranta, który popełnił przestępstwa jako nieletni

Tezy orzeczenia

1. Nie wszyscy osiadli imigranci, niezależnie od tego, jak długo mieszkali w kraju, z którego mają być usunięci, prowadzą "życie rodzinne" w rozumieniu art. 8. Jednak chroni on również prawo do nawiązywania i rozwijania relacji z innymi ludźmi i światem zewnętrznym. Może czasami obejmować aspekty tożsamości społecznej jednostki. Należy więc zgodzić się, że całość powiązań społecznych między osiadłymi imigrantami i społecznością, w której żyją, jest częścią koncepcji "życia prywatnego" w rozumieniu art. 8. Niezależnie od istnienia "życia rodzinnego" wydalenie osiadłego imigranta jest ingerencją w jego prawo do poszanowania życia prywatnego.

2. W realizacji zadania utrzymania porządku publicznego państwo jest uprawnione do wydalenia cudzoziemca skazanego za przestępstwo. Decyzja taka - w zakresie, w jakim może ingerować w prawo chronione w

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX