Nowicki Marek Antoni, Luordo przeciwko Włochom - wyrok ETPC z dnia 17 lipca 2003 r., skarga nr 32190/96, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 1219

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Luordo przeciwko Włochom - wyrok ETPC z dnia 17 lipca 2003 r., skarga nr 32190/96, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 1219

Trwające prawie piętnaście lat postępowanie w sprawie bankructwa

Tezy orzeczenia

Ogłoszenie bankructwa nie oznacza pozbawienia własności, a jedynie możliwości administrowania i dysponowania majątkiem. Jest to więc ingerencja w prawo do poszanowania mienia polegająca na ograniczeniu możliwości korzystania z niego.

Luordo przeciwko Włochom - orzeczenie z 17 lipca 2003 r., Izba (Sekcja I), skarga nr 32190/96

Stan faktyczny

Sąd Rejonowy w Asti w 1982 r. nakazał przymusową likwidację spółki będącej własnością żony Giuseppe Luordo. On sam był udziałowcem tej spółki. W listopadzie 1984 r. został uznany za bankruta. Po sprzedaniu na licytacji jego domu, w sierpniu 1996 r. sędzia orzekł, że Luordo ma możliwość spłaty wierzycieli. Stwierdzenie bankructwa uchylono jednak dopiero w lipcu 1999 r.

Omówienie orzeczenia

W skardze do Europejskiej Komisji Praw Człowieka Luordo zarzucił, że przez uznanie go za bankruta pozbawiono go całego majątku (art. 1 protokołu nr 1). Twierdził poza tym, że po ogłoszeniu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX