Nowicki Marek Antoni, Linkov przeciwko Czechom - wyrok ETPC z dnia 7 grudnia 2006 r., skarga nr 10504/03, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2006, Oficyna, 2007, s. 178

Omówienia
Opublikowano: Oficyna 2007
Autor:

Linkov przeciwko Czechom - wyrok ETPC z dnia 7 grudnia 2006 r., skarga nr 10504/03, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2006, Oficyna, 2007, s. 178

Odmowa zarejestrowania partii politycznej

Tezy orzeczenia

1. Każdy środek podjęty wobec partii politycznej ma wpływ na wolność stowarzyszania się i w rezultacie na stan demokracji w danym kraju.

2. Jeśli stowarzyszenie ze względu na swoją działalność lub zamiary deklarowane wyraźnie lub w sposób dorozumiany w programie, zagraża instytucjom państwa lub prawom i wolnościom innych, art. 11 nie odbiera władzom uprawnienia do ochrony tych instytucji i osób. Państwo musi jednak korzystać ze swoich uprawnień niezwykle oszczędnie.

3. Przy ocenie, czy istniała pilna potrzeba społeczna odmowy zarejestrowania partii politycznej Trybunał musi przede wszystkim ustalić, czy:

* istnieją przesłanki wystarczająco bliskiego i uzasadnionego ryzyka zamachu na demokrację;

* akty lub wypowiedzi przywódców partii można przypisać partii jako takiej;

* te akty lub wypowiedzi stanowią całość i świadczą o wizji społeczeństwa tworzonej i głoszonej przez tę partię, sprzecznej z pojęciem "społeczeństwo demokratyczne".

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX