Nowicki Marek Antoni, Léger przeciwko Francji - wyrok ETPC z dnia 11 kwietnia 2006 r., skarga nr 19324/02, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2006, Oficyna, 2007, s. 39

Omówienia
Opublikowano: Oficyna 2007
Autor:

Léger przeciwko Francji - wyrok ETPC z dnia 11 kwietnia 2006 r., skarga nr 19324/02, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2006, Oficyna, 2007, s. 39

Wyjątkowo długi okres pobytu w więzieniu skazanego na karę dożywotniego więzienia

Tezy orzeczenia

1. Przy ocenie, czy pozbawienie wolności nie było w tej sytuacji arbitralne, należy ustalić, czy jest wystarczająco związane z samym skazaniem. Związek ten słabnie jednak stopniowo wraz z upływem czasu lub ulega przerwaniu, jeśli decyzje o dalszym pozbawieniu wolności oparte są na motywach obcych celom ustawodawcy i sędziego lub na ich nieracjonalnej ocenie. Pozbawienie wolności na początku zgodne z prawem przekształca się wtedy w arbitralne uwięzienie niezgodne z art. 5 konwencji.

2. Zadanie Trybunału nie polega na kontroli podstaw wyroku skazującego. Nie wypowiada się on nigdy o zasadności długości aresztowania lub innej kary, którą ma odbyć skazany, orzeczonej przez właściwy sąd. Kwestia, czy kara była odpowiednia wykracza generalnie poza obszar stosowania konwencji. Trybunał nie ocenia np. pożądanej długości pozbawienia wolności za określone przestępstwo.

3. Nie można wykluczyć, że w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX