Kostrzewa Piotr, Kwestionowanie umów o dzieło pod kątem ubezpieczeń społecznych

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:

Kwestionowanie umów o dzieło pod kątem ubezpieczeń społecznych

Z wykonywaniem pracy na podstawie umowy o dzieło zasadniczo nie łączy się z konieczność opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Wyjątek od tej zasady stanowi przypadek, gdy osoba wykonującą pracę na podstawie umowy o dzieło zawarła ją z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy. W takim przypadku osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o dzieło, dla potrzeb ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jest traktowana, jako pracownik, a przychód z tytułu umowy o dzieło podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na pracownicze ubezpieczenia. Okoliczność, iż zasadniczo umowa o dzieło nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych i obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, przyczyniła się do dużej popularności tej formy zatrudnienia. Płatnicy składek stosujący tą formę zatrudnienia, nie zawsze pamiętają o tym, że sama nazwa umowy nie rozstrzyga o jej charakterze prawnym i nie może być ona stosowana w przypadku każdej pracy. W ostatnich latach przeprowadzane przez ZUS kontrole wykazały, że w wielu przypadkach płatnicy składek błędnie kwalifikowali zawierane przez siebie umowy cywilnoprawne, jako umowy o dzieło. W licznych przypadkach stanowisko ZUS zostało poddane weryfikacji sądowej. Dzięki temu dość bogate jest orzecznictwo sądowe dotyczące tej problematyki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX