Kontrola operacyjna - wyrok z dnia 12 grudnia 2005 r., K 32/04, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa... - OpenLEX

Dudek Dariusz, Kontrola operacyjna - wyrok z dnia 12 grudnia 2005 r., K 32/04, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Kontrola operacyjna - wyrok z dnia 12 grudnia 2005 r., K 32/04, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

KOMENTARZ

Omawiany wyrok – dotyczący kilku przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – dalej: ustawa o Policji, normujących niektóre spośród czynności operacyjnych polegających na tzw. inwigilacji – zasługuje na uwagę z trzech zasadniczych powodów. Po pierwsze, odnosi się on do obszaru realnego i poważnego konfliktu na płaszczyźnie jurydycznej oraz aksjologicznej między stosowanymi od dawna, aktualnie i niewątpliwie również w przyszłości pozaprocesowymi działaniami szeroko rozumianych służb policyjnych w walce z przestępczością a sferą osobistych wolności i praw człowieka. Po drugie, wyrok ten ujawnia istotne problemy konstrukcyjne i proceduralne kontroli norm, sprawowanej przez sąd konstytucyjny, związane z granicami jej umocowania, sposobami oraz skutkami realizacji. Po trzecie, rozpoczął on pewną linię orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego w tym obszarze, kontynuowaną aż po niedawny wyrok z dnia 30 lipca 2014 r., K 23/11 (OTK-A 2014, nr 7, poz. 80).

1.Trybunał trafnie ujął istotę...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX