Kontrola konstytucyjności przepisu o treści ustalonej uchwałą Sądu Najwyższego - wyrok z dnia 27 października 2010 r., K 10/08,... - OpenLEX

Żółtek Sławomir, Kontrola konstytucyjności przepisu o treści ustalonej uchwałą Sądu Najwyższego - wyrok z dnia 27 października 2010 r., K 10/08, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Kontrola konstytucyjności przepisu o treści ustalonej uchwałą Sądu Najwyższego - wyrok z dnia 27 października 2010 r., K 10/08, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

KOMENTARZ

1.Przedstawienie kontekstu wydania wyroku

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym zostało zainicjowane na skutek wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, który kwestionując konstytucyjność art. 80 § 2b zdanie pierwsze ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – dalej: p.u.s.p. , wskazał, że przepis ten w zakresie, w jakim stanowi o wniosku oczywiście bezzasadnym, uzyskał nową treść normatywną na skutek uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2007 r., I KZP 37/07 (OSNKW 2007, nr 12, poz. 86). Analizując argumentację zawartą we wniosku Rzecznika, nie można się oprzeć wrażeniu, że w rzeczywistości wniosek ten został skierowany przeciwko merytorycznej zasadności samej uchwały SN . W tej perspektywie zasadnie jest przedstawić okoliczności, które towarzyszyły jej wydaniu.

Postępowanie przed Sądem Najwyższym wiązało się z wystąpieniem prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej do Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego z wnioskiem o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX