Paprocka Ada, Kontrola celów partii politycznych - wyrok z dnia 8 marca 2000 r., Pp 1/99, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Kontrola celów partii politycznych - wyrok z dnia 8 marca 2000 r., Pp 1/99, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

KOMENTARZ

1.Komentowany wyrok

Wyrok z dnia 8 marca 2000 r., Pp 1/99, jest pierwszą istotną wypowiedzią Trybunału Konstytucyjnego na temat wolności działalności partii politycznych na gruncie Konstytucji z 1997 r. oraz do chwili obecnej jedynym orzeczeniem merytorycznym wydanym w trybie badania zgodności celów lub działalności partii politycznych z Konstytucją.

Zawisły przed Trybunałem problem dotyczył zakresu swobody kształtowania przez partię polityczną swoich struktur wewnętrznych. Wniosek został złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd wskazał na wynikający z art. 8 ustawy o partiach politycznych wymóg kształtowania struktur oraz zasad działania partii zgodnie z zasadami demokracji, w szczególności przez powoływanie organów partii w drodze wyborów, i powiązał go z wyrażonym w art. 11 ust. 1Konstytucji obowiązkiem wpływania przez partie na kształt polityki państwa jedynie za pomocą metod demokratycznych. Wątpliwości sądu wzbudził przepis statutu ubiegającej się o wpis do ewidencji partii Chrześcijańska...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX