Nowicki Marek Antoni, Kononov przeciwko Łotwie - wyrok ETPC z dnia 24 lipca 2008 r., skarga nr 36376/04, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2008, Oficyna, 2009, s. 144

Omówienia
Opublikowano: Oficyna 2009
Autor:

Kononov przeciwko Łotwie - wyrok ETPC z dnia 24 lipca 2008 r., skarga nr 36376/04, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2008, Oficyna, 2009, s. 144

Skazanie bez właściwej podstawy prawnej za czyny popełnione w 1944 r.

Tezy orzeczenia

1. Jeśli chodzi o art. 7 ust. 2, z orzecznictwa wynika, że jego treść wskazuje na wyjątkowe odejście od zasady zapisanej w ust. 1. W rezultacie oba te ustępy wiążą się ze sobą i należy je interpretować jako całość.

2. Z materiałów prac nad tekstem konwencji wynika, że celem ust. 2 było podkreślenie, iż art. 7 nie ma wpływu na ustawy, które w zupełnie wyjątkowych okolicznościach II wojny światowej zostały przyjęte z mocą wsteczną, aby karać za zbrodnie wojenne, zdradę i kolaborację z wrogiem. Jego celem nie była ich ocena prawna czy moralna. Odnosi się to również do ustaw o ściganiu zbrodni przeciwko ludzkości.

3. Artykuł 7 konwencji nie zakazuje zmiany zasad dotyczących przedawnienia przez wprowadzenie przepisów, na podstawie których ściganie określonych przestępstw w ogóle nie ulega przedawnieniu. W przypadku przestępstw ściganych na podstawie prawa ogólnego art. 7zasadniczo uniemożliwia jednak...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX