Szmyt Andrzej, Komisja śledcza - wyrok z dnia 22 września 2006 r., U 4/06, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Komisja śledcza - wyrok z dnia 22 września 2006 r., U 4/06, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

KOMENTARZ

1. Niejako na marginesie 30-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego pojawia się konstatacja, że w 2016 r. minęło pełne 17 lat od wejścia w życie ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Czas po przemianach ustrojowych od 1989 r. niewątpliwie sprzyjał zainteresowaniu praktyki ustrojowej i doktryny konstytucyjnoprawnej instytucją komisji śledczej, najpierw pod rządami znowelizowanej Konstytucji z 1952 r., Ustawy Konstytucyjnej z 1992 r. (tzw. Małej Konstytucji), a następnie obowiązującej obecnie Konstytucji z 1997 r. Przepisy jej art. 111 stanowią zwięźle, że „Sejm może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy” (ust. 1), a „tryb działania komisji śledczej określa ustawa” (ust. 2). Powoływanie komisji śledczych można ocenić – z wyjątkiem VII kadencji Sejmu – jako praktykę dość aktywną, natomiast próby ich powoływania – niezrealizowane ostatecznie – były znacznie intensywniejsze. Jak się wydaje, od początku było przesądzone, że nadzwyczaj istotnym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX