Nowicki Marek Antoni, Kolev przeciwko Bułgarii - wyrok ETPC z dnia 5 listopada 2009 r., skarga nr 1108/02, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2009, LEX, 2010, s. 67

Omówienia
Opublikowano: LEX 2010
Autor:

Kolev przeciwko Bułgarii - wyrok ETPC z dnia 5 listopada 2009 r., skarga nr 1108/02, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2009, LEX, 2010, s. 67

Niezgodne z prawem aresztowanie wysokiego rangą prokuratora i brak skutecznego śledztwa w sprawie jego morderstwa

Tezy orzeczenia

1. Nie każdy ujawniony błąd w nakazie aresztowania powoduje, że aresztowanie na jego podstawie staje się bezprawne dla celów art. 5 ust. 1. Aresztowanie jest co do zasady zgodne z prawem, jeśli jego podstawą jest postanowienie sądu. Późniejsze stwierdzenie przez sąd wyższej instancji, że w niższej instancji popełniono błąd, nie musi przekreślić z mocą wsteczną ważności wchodzącego w grę okresu aresztowania.

2. Sam fakt, że przez długi czas prawo pozostaje niejasne, może być powodem uznania, iż państwo nie wypełnia swoich obowiązków na podstawie art. 5 ust. 1konwencji. W sprawach dotyczących pozbawienia wolności chodzi bowiem o zapewnienie w drodze ustaw i orzecznictwa dużego stopnia pewności prawnej, jasności i przewidywalności prawa. Brak jasnych regulacji prawnych dotyczących istotnych warunków zgodności pozbawienia wolności z prawem umożliwia arbitralność i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX