Nowicki Marek Antoni, Kayasu przeciwko Turcji - wyrok ETPC z dnia 13 listopada 2008 r., skargi nr 64119/00 i 76292/01, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2008, Oficyna, 2009, s. 233

Omówienia
Opublikowano: Oficyna 2009
Autor:

Kayasu przeciwko Turcji - wyrok ETPC z dnia 13 listopada 2008 r., skargi nr 64119/00 i 76292/01, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2008, Oficyna, 2009, s. 233

Ukaranie prokuratora za rzekome przekroczenie granic swobody wypowiedzi

Tezy orzeczenia

1. Ochrona art. 10 rozciąga się na sferę zawodową w ogólności, a w szczególności na funkcjonariuszy. Rząd nie kwestionował, że sankcje dyscyplinarne i karne zastosowane wobec skarżącego stanowiły ingerencję władz publicznych w jego prawo do wolności wypowiedzi. Poza tym odmowa powołania na funkcjonariusza nie może być jako taka podstawą zarzutu na tle konwencji. Funkcjonariusz może natomiast zarzucić, że jego odwołanie dotyka jednego z zagwarantowanych w niej praw.

2. Od funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości można oczekiwać, że będą korzystali ze swojej wolności wypowiedzi wstrzemięźliwie za każdym razem, kiedy może wchodzić w grę autorytet i bezstronność władzy sądowej. Z drugiej jednak strony każdy zamach na wolność wypowiedzi sędziego lub prokuratora w sytuacji, w jakiej znalazł się skarżący, wymaga skrupulatnego zbadania.

3. Obecność w debacie interesu ogólnego oznacza wymóg wyższego poziomu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX