Nowicki Marek Antoni, Kamburov przeciwko Bułgarii (nr 2) - wyrok ETPC z dnia 23 kwietnia 2009 r., skarga nr 31001/02, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2009, LEX, 2010, s. 368

Omówienia
Opublikowano: LEX 2010
Autor:

Kamburov przeciwko Bułgarii (nr 2) - wyrok ETPC z dnia 23 kwietnia 2009 r., skarga nr 31001/02, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2009, LEX, 2010, s. 368

Brak możliwości odwołania się od wyroku sądu w sprawie o wykroczenie, za które grozi kara wiążąca się z pozbawieniem wolności

Tezy orzeczenia

Ze względu na cel art. 2 protokołu nr 7 oraz charakter jego gwarancji czyn karalny, za który prawo przewiduje karę wiążącą się z pozbawieniem wolności jako karę główną, nie może być uważany za "drobny" w rozumieniu ust. 2 tego artykułu.

Kamburov przeciwko Bułgarii (nr 2) - orzeczenie z 23 kwietnia 2009 r., Izba (Sekcja V), skarga nr 31001/02

Omówienie orzeczenia

W skardze do Trybunału Zahari Kamburov z Dimitrovgradu zarzucił naruszenie prawa do odwołania w sprawach karnych przewidzianego w art. 2 protokołu nr 7 z tego powodu, że nie miał możliwości odwołania się od wyroku sądu rejonowego, na podstawie którego został skazany za wykroczenie zakłócenia porządku publicznego.

Trybunał przypomniał, że pojęcie "przestępstwo" w ustępie 1 art. 2 protokołu nr 7 odpowiada pojęciu "oskarżenie w sprawie karnej" w art. 6 ust. 1konwencji. Zgodnie z ustalonym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX