Nowicki Marek Antoni, K.H. i inni przeciwko Słowacji - wyrok ETPC z dnia 28 kwietnia 2009 r., skarga nr 32881/04, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2009, LEX, 2010, s. 228

Omówienia
Opublikowano: LEX 2010
Autor:

K.H. i inni przeciwko Słowacji - wyrok ETPC z dnia 28 kwietnia 2009 r., skarga nr 32881/04, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2009, LEX, 2010, s. 228

Niemożność uzyskania fotokopii dokumentacji lekarskiej niezbędnej do ustalenia powodu bezpłodności

Tezy orzeczenia

1. Obowiązki pozytywne państwa muszą obejmować - zwłaszcza w sprawach dotyczących danych osobowych - udostępnienie osobie, której one dotyczą, ich kopii z akt.

2. Do dysponenta akt należy ustalenie sposobu kopiowania akt zawierających dane osobowe oraz tego, czy osoba zainteresowana powinna ponosić jego koszty. Od osób takich nie należy jednak domagać się precyzyjnego uzasadniania wniosku o udostępnienie im kopii akt zawierających ich własne dane osobowe. To raczej do władz należy wskazanie nieodpartych powodów odmowy.

3. Ochrona danych osobowych ma fundamentalne znaczenie dla korzystania z prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego zagwarantowanego w art. 8 konwencji, a poszanowanie poufności danych o stanie zdrowia jest żywotną zasadą w systemach prawnych wszystkich państw konwencji.

4. Ochrona praw wynikających z art. 6wymaga - zdaniem Trybunału - aby gwarancje tego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX