Nowicki Marek Antoni, Guiso-Gallisay przeciwko Włochom - wyrok ETPC z dnia 22 grudnia 2009 r., skarga nr 58858/00, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2009, LEX, 2010, s. 404

Omówienia
Opublikowano: LEX 2010
Autor:

Guiso-Gallisay przeciwko Włochom - wyrok ETPC z dnia 22 grudnia 2009 r., skarga nr 58858/00, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2009, LEX, 2010, s. 404

Sposób ustalenia wysokości szkód doznanych w rezultacie tzw. domniemanego wywłaszczenia

Tezy orzeczenia

1. W sprawach dotyczących tzw. domniemanych wywłaszczeń skarżący są uprawnieni do otrzymania pełnej równowartości utraconej nieruchomości. Przy ustalaniu szkody materialnej należy brać pod uwagę nie datę wydania orzeczenia przez Trybunał, ale datę utraty własności gruntu. Nieusprawiedliwione jest również branie automatycznie pod uwagę przy ustalaniu wysokości strat doznanych przez skarżących całkowitej wartości wzniesionych na nich przez państwo budynków. Metoda taka mogła prowadzić do zróżnicowanego traktowania skarżących w zależności od natury podjętych na nich inwestycji publicznych, a więc czegoś, co nie musi być związane z pierwotnym potencjałem danych gruntów. Poza tym taka metoda kompensacji wskazuje, że odszkodowanie pełni wobec państwa funkcję karną lub zniechęcającą, zamiast funkcji odszkodowawczej w stosunku do skarżących.

2. Odpowiedni charakter naprawienia szkody może ulec...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX