Kolanowski Tomasz, Granice uprawnienia organu do odmowy wydania interpretacji. Omówienie do wyroku NSA z dnia 20 października 2021 r., II FSK 76/19

Omówienia
Opublikowano: Glosa 2022/2/85-88
Autor:

Granice uprawnienia organu do odmowy wydania interpretacji. Omówienie do wyroku NSA z dnia 20 października 2021 r., II FSK 76/19

Z praktyki orzeczniczej wynika, że coraz więcej jest przypadków, w których Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia wydania interpretacji. Powołuje się w tym zakresie na przepis art. 14b § 2a i 5b Ordynacji podatkowej . Przepis art. 14b § 2a dotyczy sytuacji, w których przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji są przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych, a także mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, które odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatkowego, prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia ekonomicznego. Z kolei art. 14b § 5b o.p. odnosi się do sytuacji, w których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe związane są klauzulą z art. 119a lub nadużyciem prawa w VAT. Kontrola sądowa w tych sprawach wskazuje, że konieczne jest wytyczenie granic dopuszczalności odmowy wydania interpretacji.

W poniżej zaprezentowanym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny zajmował się odmową wydania interpretacji z powodu powołania się przez organ na to, że przedmiotem wniosku jest przepis regulujący „właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych” w rozumieniu art. 14b § 2a pkt 1 o.p. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że brak jest podstaw do wyłączenia stosowania przepisów o indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 2a o.p. w sytuacji, gdy zagadnienie wiąże się z interpretowaniem przepisów prawa materialnego.

Sprawa związana była z obowiązkiem dokumentacyjnym w zakresie cen transferowych. Jednak odpowiedź na pytanie wnioskodawcy wymagała dokonania wykładni przepisów prawa materialnego, nie wiązała się jedynie z uprawnieniem organu do zażądania przedłożenia przez podatnika tej dokumentacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX