Kudła Jacek, Granice dostępu osoby do informacji niejawnych w postępowaniu administracyjnym, karnym i cywilnym. Glosa do wyroku TS z dnia 22 września 2022 r., C-159/21 (Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság i in.)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Granice dostępu osoby do informacji niejawnych w postępowaniu administracyjnym, karnym i cywilnym. Glosa do wyroku TS z dnia 22 września 2022 r., C-159/21 (Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság i in.)

I.Wstęp - stan faktyczny i prawny sprawy

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony został do TSUE przez Fővárosi Törvényszék (sąd dla miasta stołecznego Budapeszt, Węgry), w ramach rozpatrywania odwołania wniesionego przez obywatela Syrii, od decyzji Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (węgierskiej krajowej dyrekcji policji ds. cudzoziemców) – o cofnięciu statusu uchodźcy i odmowie przyznania statusu ochrony uzupełniającej. W pytaniach prejudycjalnych sąd odsyłający zwrócił się do TSUE o szczegółowe wyjaśnienie zasady stosowania procedur cofnięcia i odmowy udzielenia ochrony międzynarodowej obywatelowi państwa trzeciego. W szczególności sąd zakwestionował zgodność z prawem UE przepisów węgierskich, po pierwsze: w zakresie, w jakim ograniczają one dostęp osób zainteresowanych lub ich pełnomocników do informacji niejawnych, na podstawie których wydawane są właściwe decyzje. Po drugie, przyznają zbyt duże uprawnienia organom (służbom policyjnym, służbom specjalnym), w postępowaniu pozwalającym na wydanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX