Nowicki Marek Antoni, Glor przeciwko Szwajcarii - wyrok ETPC z dnia 30 kwietnia 2009 r., skarga nr 13444/04, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2009, LEX, 2010, s. 381

Omówienia
Opublikowano: LEX 2010
Autor:

Glor przeciwko Szwajcarii - wyrok ETPC z dnia 30 kwietnia 2009 r., skarga nr 13444/04, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2009, LEX, 2010, s. 381

Dyskryminacja osoby niepełnosprawnej ze względu na obowiązek płacenia podatku dla mężczyzn niepełniących służby wojskowej

Tezy orzeczenia

1. Podatek żądany przez państwo, który ma swoje źródło w niezdolności do służby wojskowej z powodu choroby, a więc stanie pozostającym poza wolą danej osoby, objęty jest bez żadnej wątpliwości zakresem art. 8 konwencji, również gdy skutki tego środka są przede wszystkim finansowe.

2. Nie ma wątpliwości, że zakres stosowania art. 14 obejmuje również zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

3. Swoboda państw przy wprowadzaniu zróżnicowanego traktowania pod względem prawnym osób niepełnosprawnych jest mocno ograniczona.

4. W zakresie, w jakim wchodzi w grę skuteczność operacyjna sił zbrojnych, państwa konwencji korzystają z pewnej swobody oceny.

Glor przeciwko Szwajcarii - orzeczenie z 30 kwietnia 2009 r., Izba (Sekcja I), skarga nr 13444/04

Stan faktyczny

Sven Glor w marcu 1997 r. został uznany za niezdolnego do służby wojskowej z powodu cukrzycy....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX