Nowicki Marek Antoni, G.H.H. i inni przeciwko Turcji - wyrok ETPC z dnia 11 lipca 2000 r., skarga nr 43258/98, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 233

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

G.H.H. i inni przeciwko Turcji - wyrok ETPC z dnia 11 lipca 2000 r., skarga nr 43258/98, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 233

Zagrożenie represjami w razie wydalenia do Iranu; brak skutecznych środków odwoławczych od decyzji o deportacji

Tezy orzeczenia

Funkcja Trybunału nie polega na badaniu in abstracto zgodności z konwencją regulacji prawnych dotyczących azylu. Państwa mają prawo do kontroli wjazdu i pobytu oraz wydalania cudzoziemców zgodnie z prawem międzynarodowym i z zastrzeżeniem ich obowiązków traktatowych, łącznie z konwencją. Prawo do azylu nie jest zawarte ani w konwencji, ani w jej protokołach.

G.H.H. i inni przeciwko Turcji - orzeczenie z 11 lipca 2000 r., Izba (Sekcja I), skarga nr 43258/98

Stan faktyczny

G.H.H. i jego żona M.A. twierdzili, że byli politycznymi dysydentami w Iranie, zaangażowanymi w działalność antyrządową. G.H.H. był - jak twierdzi - aresztowany w 1987 r., a po 1993 r. budził podejrzenia władz ze względu na swoje publikacje. Po ponownym aresztowaniu w 1996 r. z obawy o życie uciekł do Turcji. Później dołączyła do niego rodzina. Wnioski o przyznanie statusu uchodźcy zostały...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX