Nowicki Marek Antoni, Ernst i inni przeciwko Belgii - wyrok ETPC z dnia 15 lipca 2003 r., skarga nr 33400/96, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 1091

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Ernst i inni przeciwko Belgii - wyrok ETPC z dnia 15 lipca 2003 r., skarga nr 33400/96, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 1091

Immunitet sędziowski; kontradyktoryjność procedury; jawność rozprawy i ogłoszenia wyroku; tajemnica dziennikarskich źródeł informacji; przeszukania w domach i redakcjach

Tezy orzeczenia

1. Przy ocenie dopuszczalności powołania się na immunitet z punktu widzenia konwencji należy ocenić, czy skarżący dysponowali innymi rozsądnymi sposobami skutecznej ochrony ich praw zagwarantowanych w konwencji.

2. Ochrona źródeł dziennikarskich jest jednym z kamieni węgielnych wolności prasy. Jej brak mógłby zniechęcić źródła do pomocy prasie w informowaniu społeczeństwa o sprawach publicznie ważnych. W rezultacie prasa miałaby gorsze warunki do wypełniania swojej niezastąpionej roli "psa łańcuchowego", a jej możliwość przekazywania informacji precyzyjnych i wiarygodnych bardzo osłabiona.

3. W walce z naruszeniami tajemnicy śledztwa państwa napotykają na trudności z ustaleniem miejsca przecieku i zebraniem dowodów, może więc okazać się konieczne sięganie po określone środki, takie jak przeszukania mieszkań...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX