Egzekwowanie unijnego prawa pomocy państwa przez sądy krajowe w sprawach podatków i opłat - wprowadzenie i wyrok TS z 5.10.2006... - OpenLEX

Dudzik Sławomir, Egzekwowanie unijnego prawa pomocy państwa przez sądy krajowe w sprawach podatków i opłat - wprowadzenie i wyrok TS z 5.10.2006 r. w sprawie C-368/04 Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH i inni przeciwko Finanzlandesdirektion für Tirol i inni

Omówienia
Opublikowano: EPS 2016/11/51-57
Autor:

Egzekwowanie unijnego prawa pomocy państwa przez sądy krajowe w sprawach podatków i opłat - wprowadzenie i wyrok TS z 5.10.2006 r. w sprawie C-368/04 Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH i inni przeciwko Finanzlandesdirektion für Tirol i inni

Przyjmując przepisy dotyczące podatków i innych danin publicznych państwa członkowskie UE powinny brać pod uwagę m.in. wymogi wynikające z unijnego prawa pomocy państwa. Oznacza to w szczególności konieczność uprzedniego zgłoszenia Komisji projektowanych środków pomocowych oraz powstrzymanie się z ich wprowadzeniem w życie do zakończenia postępowania przed Komisją Europejską (dalej jako Komisja) (art. 108 ust. 3 zdanie ostatnie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ). Naruszenie tego obowiązku może skutkować w przyszłości koniecznością windykacji pomocy zawartej w przepisach podatkowych od jej beneficjentów, a w niektórych sytuacjach nawet koniecznością zwrotu bezprawnie pobranej daniny publicznej. Skutki naruszeń w tej sferze mogą być zatem bardzo dotkliwe zarówno dla samych przedsiębiorstw, jak i dla budżetu państwa. Przed negatywnymi konsekwencjami działania sprzecznego z art. 108 ust. 3 zdanie ostatnie TFUE nie chroni przy tym w pełni nawet późniejsze zatwierdzenie danego środka pomocowego przez Komisję. Zatwierdzenie takie nie powoduje bowiem konwalidacji a posteriori krajowych aktów wykonawczych podjętych przed takich zatwierdzeniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX