Prejs Ewa, Dyskryminacja w opodatkowaniu w przypadku przeniesienia siedziby spółki do innego państwa członkowskiego. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 10.11.2022 r., C-414/21, VP Capital NV przeciwko Belgische Staat

Omówienia
Opublikowano: PP 2023/1/55-57
Autor:

Dyskryminacja w opodatkowaniu w przypadku przeniesienia siedziby spółki do innego państwa członkowskiego. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 10.11.2022 r., C-414/21, VP Capital NV przeciwko Belgische Staat

Artykuł 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – dalej TFUE – nie stoi na przeszkodzie krajowym przepisom podatkowym, na mocy których wzrost wartości akcji lub udziałów w spółkach zaksięgowany przez spółkę w państwie członkowskim po przeniesieniu jej statutowej siedziby do tego państwa jest traktowany jako odnotowany, lecz niezrealizowany zysk kapitałowy, bez uwzględnienia kwestii, czy te akcje lub udziały stanowiły podstawę do zaksięgowania przez tę spółkę spadku wartości w dniu, w którym była ona rezydentem podatkowym innego państwa członkowskiego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX