Krawczyk Ryszard P., Dofinansowanie do podłączenia do kanalizacji oraz termomodernizacji budynków. Omówienie do uchwał: KRIO w Łodzi z dnia 19 grudnia 2019 r., 32/125/2019 oraz KRIO w Białymstoku z dnia z dnia 22 sierpnia 2019 r., 3736/19

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2020/2/68-73
Autor:

Dofinansowanie do podłączenia do kanalizacji oraz termomodernizacji budynków. Omówienie do uchwał: KRIO w Łodzi z dnia 19 grudnia 2019 r., 32/125/2019 oraz KRIO w Białymstoku z dnia z dnia 22 sierpnia 2019 r., 3736/19

Przekroczeniem delegacji ustawowej z art. 403 ust. 5 ustawy z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), jest nałożenie obowiązku wpłaty wkładu własnego przez takie podmioty jednostce samorządu terytorialnego. Uchwała w sprawie dotacji na podłączenie kanalizacji powinna zwierać pełną regulację trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji poprzez określenie zasad udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, to zgodnie z art. 403 ust. 6 Prawa ochrony środowiska jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX