Nowicki Marek Antoni, Danev przeciwko Bułgarii - wyrok ETPC z dnia 2 września 2010 r., skarga nr 9411/05, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2010, LEX, 2011, s. 106

Omówienia
Opublikowano: LEX 2011
Autor:

Danev przeciwko Bułgarii - wyrok ETPC z dnia 2 września 2010 r., skarga nr 9411/05, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2010, LEX, 2011, s. 106

Nadmierny formalizm sądów żądających udowodnienia wyrządzenia krzywdy moralnej przez niezgodne z prawem aresztowanie

Tezy orzeczenia

1. Negatywny wpływ niezgodnego z prawem aresztowania na stan psychiczny jednostki może utrzymywać się również po jej zwolnieniu.

2. Nadmierny formalizm sądów przy ustalaniu, czy pokrzywdzony doznał krzywdy moralnej, może uniemożliwić naprawienie szkody w formie pieniężnej w ogromnej liczbie przypadków krótkotrwałego aresztowania niewiążącego się z obiektywnie widocznym pogorszeniem stanu fizycznego lub psychicznego aresztowanego.

Danev przeciwko Bułgarii - orzeczenie z 2 września 2010 r., Izba (Sekcja V), skarga nr 9411/05

Stan faktyczny

W domu ojca Naidena Daneva w listopadzie 1997 r. policja dokonała przeszukania, podczas którego znalazła karabin szturmowy, dwa pistolety i amunicję. W rezultacie wszczęto przeciwko niemu sprawę karną pod zarzutem nielegalnego posiadania broni. Został on aresztowany, a niedługo potem zwolniony z braku dowodów. Danev zaprzeczył,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX