Czy członek organu spółki kapitałowej ma "prawo do bycia zapomnianym"? - uwagi na tle pytania prejudycjalnego w sprawie... - OpenLEX

Romanowski Michał, Weber-Elżanowska Anne-Marie, Czy członek organu spółki kapitałowej ma "prawo do bycia zapomnianym"? - uwagi na tle pytania prejudycjalnego w sprawie C-398/15 Manni

Omówienia
Opublikowano: EPS 2016/5/37-44
Autorzy:

Czy członek organu spółki kapitałowej ma "prawo do bycia zapomnianym"? - uwagi na tle pytania prejudycjalnego w sprawie C-398/15 Manni

Do Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) wpłynął 23.07.2015 r. wniosek włoskiego sądu Corte suprema di cassazione (dalej jako sąd odsyłający) o wydanie orzeczenia prejudycjalnego w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku nakazującego Izbie Handlowej, Przemysłowej, Rzemieślniczej i Rolnej w Lecce , prowadzącej rejestr podmiotów gospodarczych, poddanie anonimizacji danych łączących Pana Salvatore Manniego z upadłością spółki budowlanej, której był on członkiem zarządu i zobowiązującego Izbę do zapłaty S. Manniemu odszkodowania . Sprawa Manni będzie stanowiła kolejny – po doniosłym rozstrzygnięciu w sprawie C-131/12, Google przeciwko Hiszpanii – przykład zajęcia przez TS stanowiska w sprawie doktryny „prawa do bycia zapomnianym” stojącej na straży ochrony danych osobowych i tym samym prawa do prywatności .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX