Nowicki Marek Antoni, Cox przeciwko Turcji - wyrok ETPC z dnia 20 maja 2010 r., skarga nr 2933/03 , [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2010, LEX, 2011, s. 254

Omówienia
Opublikowano: LEX 2011
Autor:

Cox przeciwko Turcji - wyrok ETPC z dnia 20 maja 2010 r., skarga nr 2933/03 , [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2010, LEX, 2011, s. 254

Zakaz ponownego wjazdu do Turcji naukowca amerykańskiego z powodu kontrowersyjnych wypowiedzi w kwestiach kurdyjskiej i ormiańskiej

Tezy orzeczenia

1. Chociaż prawo cudzoziemca do wjazdu i pozostania w danym kraju nie jest jako takie zagwarantowane w konwencji, kontrola imigracyjna musi być dokonywana w sposób zgodny z wynikającymi z niej obowiązkami.

2. Prawa zawarte w art. 10 są zagwarantowane "niezależnie od granic". Nie można różnicować ochrony wolności wypowiedzi obywateli i cudzoziemców.

3. Opinie wyrażane przez jedną stronę mogą czasami obrażać drugą, ale w obliczu kontrowersyjnych wypowiedzi społeczeństwo demokratyczne wymaga tolerancji i otwartości myślenia.

4. Jeśli ingerencja w prawo konwencji przyjmuje formę odmowy zgody na ponowny wjazd do danego kraju, Trybunał jest uprawniony do zbadania jej podstaw.

Cox przeciwko Turcji - orzeczenie z 20 maja 2010 r., Izba (Sekcja II), skarga nr 2933/03

Stan faktyczny

Amerykanka Norma Cox pracowała w latach 80. XX wieku jako wykładowca na dwóch...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX