Nowicki Marek Antoni, Colombani i Incyan przeciwko Francji - wyrok ETPC z dnia 25 czerwca 2002 r., skarga nr 51279/99, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 1063

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Colombani i Incyan przeciwko Francji - wyrok ETPC z dnia 25 czerwca 2002 r., skarga nr 51279/99, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 1063

Skazanie za obrazę głowy obcego państwa

Tezy orzeczenia

1. Prasa uczestnicząca w debacie publicznej o sprawach rodzących uprawnioną troskę powinna w zasadzie móc powoływać się na oficjalne raporty bez niezależnego badania faktów. Gdyby było inaczej, jej niezastąpiona funkcja kontrolna uległaby osłabieniu.

2. Brak możliwości przeprowadzenia dowodu prawdy przez dziennikarza oskarżonego o obrazę głowy obcego państwa lub rządu prowadzi do zbyt daleko idącej ochrony dobrego imienia i praw tych osób.

3. Przyznanie szefom obcych państw statusu wykraczającego poza prawo powszechnie obowiązujące, chroniącego ich przed krytyką tylko ze względu na funkcję lub pozycję, wprowadza przywilej, którego nie da się pogodzić z dzisiejszą praktyką i koncepcjami politycznymi.

Colombani i Incyan przeciwko Francji - orzeczenie z 25 czerwca 2002 r., Izba (Sekcja II), skarga nr 51279/99

Stan faktyczny

W gazecie "Le Monde", której dyrektorem wydawniczym jest Jean-Marie Colombani, 3 listopada 1995 r. ukazał się artykuł...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX