Nowicki Marek Antoni, Buffalo SRL en liquidation (w likwidacji) przeciwko Włochom - wyrok ETPC z dnia 3 lipca 2003 r., skarga nr 38746/97, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 1216

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Buffalo SRL en liquidation (w likwidacji) przeciwko Włochom - wyrok ETPC z dnia 3 lipca 2003 r., skarga nr 38746/97, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 1216

Bardzo długi okres oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku

Tezy orzeczenia

1. Opóźnienie zwrotu nadpłaconego podatku jest ingerencją w prawo do poszanowania mienia spółki.

2. Przyjęcie systemu zaliczek na poczet podatku wynika głównie z zamiaru skutecznego zwalczania uchylania się od płacenia podatków. System taki może poważnie obciążać podatników, szczególnie w razie opóźnień zwrotu przez administrację skarbową nadpłaconych zaliczek.

3. Przy ocenie, czy zachowano właściwą równowagę interesów, należy wziąć pod uwagę metody zwrotu nadpłaconych zaliczek przewidziane przez ustawodawstwo krajowe i sposób ich stosowania w konkretnej sprawie.

Buffalo SRL en liquidation (w likwidacji) przeciwko Włochom - orzeczenie z 3 lipca 2003 r., Izba (Sekcja I), skarga nr 38746/97

Stan faktyczny

Spółka Buffalo SRL, wpisana do rejestru spółek w likwidacji, była uprawniona do zwrotu nadpłaconej zaliczki podatku dochodowego. Zgodnie z prawem włoskim spółki mają obowiązek płacenia zaliczek ustalonych w zależności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX