Nowicki Marek Antoni, Blečić przeciwko Chorwacji - wyrok ETPC z dnia 8 marca 2006 r., skarga nr 59532/00, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2006, Oficyna, 2007, s. 217

Omówienia
Opublikowano: Oficyna 2007
Autor:

Blečić przeciwko Chorwacji - wyrok ETPC z dnia 8 marca 2006 r., skarga nr 59532/00, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2006, Oficyna, 2007, s. 217

Odrzucenie skargi ze względów temporalnych w sprawie dotyczącej rozwiązania umowy najmu mieszkania

Tezy orzeczenia

1. Niezależnie od wymagań art. 55 Regulaminu Trybunału, rząd może wnieść przed Wielką Izbą kwestię jurysdykcji temporalnej, bo niezgodność ze względów temporalnych (ratione temporis) dotyczy raczej jurysdykcji Trybunału niż dopuszczalności skargi w wąskim rozumieniu tego terminu.

2. Zakres jurysdykcji Trybunału wynika z samej konwencji, a nie ze stanowiska stron w konkretnej sprawie. Sam tylko brak zarzutu braku jurysdykcji nie może prowadzić do jej rozszerzenia. Zajęcie innego stanowiska oznaczałoby, że w razie rezygnacji lub zaniedbania przez państwo postawienia zarzutu niezgodności z konwencją Trybunał musiałby orzekać merytorycznie związku z prawem niezagwarantowanym w konwencji lub prawem zagwarantowanym w konwencji, które jednak jeszcze państwa nie obowiązuje.

3. Zasadę, że konwencja nie działa wstecz, stosuje się nie tylko do jej postanowień materialnych, ale także...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX