Partyk Aleksandra, Bezpodstawny sprzeciw w sprawie planowanej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Bezpodstawny sprzeciw w sprawie planowanej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Nie można interpretować przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w oderwaniu od innych aktów prawnych, w szczególności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access