Asesorzy sądowi - wyrok z dnia 24 października 2007 r., SK 7/06, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa... - OpenLEX

Derlatka Marta, Asesorzy sądowi - wyrok z dnia 24 października 2007 r., SK 7/06, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Asesorzy sądowi - wyrok z dnia 24 października 2007 r., SK 7/06, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

KOMENTARZ

1. Omawiane rozstrzygnięcie zostało zainicjowane przez dwie skargi konstytucyjne przekazane do wspólnego rozpoznania. Zasadniczy przedmiot kontroli stanowił art. 135 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – dalej: p.u.s.p., dający Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienie do powierzenia asesorowi sądowemu, po zasięgnięciu zgody kolegium sądu okręgowego, pełnienia obowiązków sędziowskich w sądzie rejonowym. Wzorcem kontroli skarżący uczynili statuujący prawo do sądu art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Zapadły w sprawie SK 7/06 wyrok jest szczególnie istotny z trzech odrębnych względów.

Po pierwsze, co stanowiło podstawową treść rozstrzygnięcia, z uwagi na istotę materii, a więc organizację wymiaru sprawiedliwości i rozumienie gwarancji niezawisłości sędziowskiej, w kontekście prawa do sądu i samego pojęcia sądu.

Po drugie, z uwagi na skutki rozstrzygnięcia. Z jednej strony Trybunał podjął kwestie odraczania terminu utraty mocy obowiązującej przepisu uznanego za...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX