Nowicki Marek Antoni, Abdülkerim Arslan przeciwko Turcji - wyrok ETPC z dnia 20 września 2007 r., skarga nr 67136/01, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2007, Oficyna, 2008, s. 114

Omówienia
Opublikowano: Oficyna 2008
Autor:

Abdülkerim Arslan przeciwko Turcji - wyrok ETPC z dnia 20 września 2007 r., skarga nr 67136/01, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2007, Oficyna, 2008, s. 114

Zarzut naruszenia domniemania niewinności przez prasę, brak możliwości skomentowania opinii prokuratora generalnego przed Sądem Kasacyjnym

Tezy orzeczenia

1. Artykuł 6 ust. 2 nie może uniemożliwiać władzom - ze względu na art. 10 konwencji - informowania opinii publicznej o toczących się śledztwach karnych, ale wymaga dokonywania tego w sposób gwarantujący poszanowanie domniemania niewinności. Publikacja zdjęć przedstawiających podejrzanych, przeciwko którym toczy się postępowanie karne, nie może sama w sobie stanowić złamania zasady domniemania niewinności.

2. Jeśli prawo do kontradyktoryjnej procedury zakłada "możliwość zapoznania się przez strony postępowania, karnego lub cywilnego, a nawet przez podmiot niezależny - w tym przypadku prokuratora generalnego - ze wszystkimi materiałami lub uwagami przedstawionymi sędziemu, w celu wywarcia wpływu na jego decyzję i w celu jej zakwestionowania", strony muszą mieć m.in. rzeczywistą możliwość skomentowania tych materiałów.

Abdülkerim Arslan...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX