Hajn Zbigniew (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy

Monografie
Opublikowano: WKP 2012
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy

Autor fragmentu:

Wprowadzenie

Oddawana do rąk Czytelników książka zawiera obszerną prezentację zagadnień funkcjonowania związkowego przedstawicielstwa pracowników zakładu pracy. Tematyka dotyczy zarówno kwestii legislacyjnej prawidłowości unormowania tej reprezentacji oraz jej praktycznej efektywności (część pierwsza), jak i szczegółowych aspektów funkcjonowania zakładowej organizacji związkowej (część druga i trzecia).

W książce poruszono większość najistotniejszych problemów reprezentacji związkowej w zakładzie pracy. Autorzy nawiązują do bogatej literatury, orzecznictwa sądowego, statutów i praktyki działania związkowego, odsyłając w kwestiach szczegółowo nieomówionych do rozważań i informacji zawartych w innych opracowaniach.

Publikacja została przygotowana po wcześniejszym przedyskutowaniu całości przedstawionych zagadnień na konferencji naukowej we Włodzimierzowie we wrześniu 2011 r., zorganizowanej dzięki życzliwej pomocy polskiego przedstawicielstwa Fundacji im. Friedricha Eberta oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Mimo to między poglądami autorów poszczególnych rozdziałów występują rozbieżności, obrazujące złożoność i skomplikowanie materii tego opracowania.

Zbigniew Hajn

Autor fragmentu:

Częśćpierwsza
Organizacyjny model związkowej reprezentacji pracowników zakładu pracy

Rozdział1
Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy w Polsce – ewolucja, stan obecny, przyszłość

1.Uwagi wstępne

Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy polega na związkowej reprezentacji oraz obronie praw i interesów pracowników wobec pracodawcy. Istotą tego przedstawicielstwa jest bezpośredniość relacji przedstawicieli związkowych z pracodawcą. Dalszą kwestią jest natomiast to, czy jest ono elementem społecznej struktury zakładu pracy, czy też jest realizowane z zewnątrz tej instytucji. Znane są bowiem różne formy tego rodzaju reprezentacji. Może to być zakładowy związek zawodowy lub zakładowe ogniwo związku ponadzakładowego. Rozważane przedstawicielstwo może być jednak także wykonywane przez organ ponadzakładowego związku zawodowego, reprezentujący pracowników zakładu wobec pracodawcy bezpośrednio (przez swego funkcjonariusza) lub przez wyznaczonego w zakładzie pracy przedstawiciela (delegata związkowego lub męża zaufania).

Nie wnikając w tym miejscu w szczegóły, można powiedzieć, że polskie prawo narzuca reprezentację pracowników zakładu wobec pracodawcy przez zakładową...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX