Wróbel Włodzimierz, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym

Monografie
Opublikowano: Zakamycze 2003
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym

Autor fragmentu:

RozdziałI
Założenia teoretyczne i ustalenia terminologiczne

1.Uwagi wstępne

Rozpoczęcie niniejszej pracy od swoistego "teoretycznoprawnego wyznania wiary" uzasadnione jest jej szczególnym przedmiotem, który, jak wspomniałem, dotyczy granicznych w istocie problemów prawa karnego. Refleksja nad sposobem dokonywania zmian w tej dziedzinie prawa wyprzedza niejako klasyczny przedmiot analizy prawnokarnej.

Jak słusznie wskazują T. Gizbert-Studnicki i K. Płeszka, badanie zasad dokonywania zmian normatywnych w konkretnej dyscyplinie prawa trzeba umieścić w kontekście znacznie szerszego zagadnienia rozważanego w teorii, a mianowicie dynamicznego ujęcia systemu prawa, uporządkowanego według hierarchicznej relacji kompetencyjnej i derogacyjnej. Podstawowym założeniem takiego systemu jest zmienność polegająca na wprowadzaniu do niego nowych norm oraz uchylaniu tych, które wcześniej stanowiły jego część składową. Dla uporządkowania systemu przy pomocy wspomnianych relacji trzeba przyjąć jednak wstępne założenia określające sposób rozumienia jego podstawowych elementów,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX