Karkut Anna, Kolankiewicz Karol, Zgoda na leczenie i inne oświadczenia pacjenta. Wzory pism z omówieniem

Monografie
Opublikowano: WKP 2023
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Zgoda na leczenie i inne oświadczenia pacjenta. Wzory pism z omówieniem

Autorzy fragmentu:

WPROWADZENIE

Każdy, kto korzysta lub nawet tylko chce skorzystać z usług zdrowotnych, bywa zaskakiwany liczbą podpisów, jakie musi złożyć, zanim rozpocznie leczenie i które składa w czasie jego trwania, w momencie jego zakończenia, a nawet długo po jego ukończeniu. Owe podpisy to nic innego jak potwierdzenie złożenia oświadczeń woli (i oświadczeń innego rodzaju), które pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy obowiązany jest złożyć, aby uczynić zadość przepisom i by procesowi leczenia oraz towarzyszącym mu okolicznościom nadać walor legalności.

Korelacja praw pacjenta oraz przepisów regulujących wykonywanie zawodów medycznych i dotyczących prowadzenia działalności leczniczej tworzy system, w którym respektowanie autonomii pacjenta wymaga, aby wyrażał on swoją wolę w sposób jasny i w formie niebudzącej wątpliwości co do treści tej woli i okoliczności jej wyrażenia.

Szczególnym rodzajem oświadczenia pacjenta jest zgoda. W podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych, co do zasady, podstawą wielu działań jest zgoda pacjenta i jest to zasada wywodząca się z autonomii pacjenta, konstytucyjnych zasad gwarantujących prawa i wolności każdemu człowiekowi. Jest to również wyraz respektowania praw pacjenta w zakresie decydowania o sobie, swoim zdrowiu oraz życiu prywatnym i rodzinnym. Z uwagi na złożony charakter zagadnienia aspekty dotyczące zgody pacjenta zostały szczegółowo omówione w wyodrębnionych częściach publikacji.

W niniejszym opracowaniu zostały zebrane i omówione wzory obejmujące treść oświadczeń najczęściej składanych przez pacjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego), niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Tematyka oświadczeń została przedstawiona w sposób pozwalający na odzwierciedlenie schematu przebiegu procesu udzielania świadczeń, w którym wymagane jest od pacjenta podjęcie konkretnych decyzji, złożenie deklaracji czy potwierdzenie zaistniałych zdarzeń i towarzyszących im okoliczności. Ma to na celu ułatwienie pacjentom, lekarzom i podmiotom leczniczym składanie i odbieranie ww. oświadczeń, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa prawnego uczestników procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Autorzy fragmentu:

RozdziałI
OŚWIADCZENIE WOLI

1.Uwagi wprowadzające

Oświadczenia składane przez pacjenta stanowią uzewnętrznienie jego woli, stąd pojęcie oświadczenia woli zdefiniowane w przepisach prawa cywilnego jako przejaw woli osoby dokonującej czynności prawnej, która to wola może wyrażać się poprzez każde zachowanie tej osoby, pod warunkiem że w sposób dostateczny ujawnia jej wolę . Przy czym pojęcie woli należy rozumieć tak, jak rozumieli je klasyczni filozofowie, a mianowicie że jest to zdolność do dokonywania wyborów bez ograniczeń ze strony różnych czynników bądź też jako zdolność psychiczną człowieka do świadomego i celowego regulowania swego postępowania .

Bardzo często zaprezentowaniem woli pacjenta jest jego zachowanie, czyli taki zespół czynności i działań, które uzewnętrzniają i w dostatecznie zrozumiały dla otoczenia sposób manifestują, jakie są chęć, wola, wybór i decyzja pacjenta w konkretnej sytuacji. Oznacza to np. umówienie się na wizytę u lekarza, przyjście w wyznaczonym czasie i terminie, oczekiwanie przed gabinetem oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX