Dzienisiuk Dorota, Supera-Markowska Maria, Zatrudnienie - prawne aspekty podatków i składek

Monografie
Opublikowano: WKP 2023
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Zatrudnienie - prawne aspekty podatków i składek

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Książka Zatrudnienie – prawne aspekty podatków i składek przekrojowo przedstawia zagadnienia prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i innych dziedzin związane z obciążeniami daninowymi wynikającymi z zatrudnienia. Rozwój regulacji prawnej oraz sytuacja na rynku pracy prowadzą do wyodrębnienia nowej dziedziny prawa – prawa zatrudnienia, szerszej niż prawo pracy i zapewniającej ochronę osobom świadczącym pracę innej osobie za wynagrodzeniem .

Wynagrodzenia (i inne świadczenia) dla osób zatrudnionych są obciążane daninami publicznymi, a na podmiot zatrudniający oraz na zatrudnionego prawo podatkowe i prawo ubezpieczeń społecznych nakładają szereg obowiązków publicznoprawnych. Ich przedstawieniu poświęcone jest niniejsze opracowanie.

Książka ma przybliżyć problematykę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, pozostałych danin publicznych i innych obciążeń finansowych związanych z zatrudnianiem. Pojęcie zatrudnienia jest rozumiane szeroko, stąd informacje, jakie Czytelnik znajdzie w książce w powyższym zakresie tematycznym, dotyczą nie tylko pracowników i pracodawców, ale też zleceniobiorców i zleceniodawców czy tzw. samozatrudnionych. W myśl takiego założenia opracowanie dotyczy bardzo ważnych zagadnień praktycznych istotnych dla wszystkich zatrudniających (pracodawców, zleceniodawców, zlecających wykonanie umowy o dzieło) oraz zatrudnionych (pracowników, zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło), a nie tylko pracowników i pracodawców, koncentrując się na przedstawieniu zagadnień najistotniejszych w kontekście zatrudnienia (a nie na ogólnej i pełnej charakterystyce systemu danin, w tym podatków i składek). To praktyczne ujęcie ma odróżniać tę książkę od rozmaitych podręczników prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa zabezpieczenia społecznego; natomiast próba ujęcia podręcznikowego, porządkującego i wyjaśniającego – od opracowań poradnikowych.

W publikacji skoncentrowano się na zarysowaniu najważniejszych problemów, a dla Czytelnika chcącego pogłębić swoją wiedzę pomocne powinny być liczne odesłania do literatury szczegółowo omawiającej zasygnalizowane problemy.

W rozdziale I przedstawiono istotę podatków i składek jako danin publicznych, zwracając w szczególności uwagę na ich podobieństwa i różnice oraz omawiając źródła prawa i najważniejsze pojęcia.

Następnie w rozdziale II zaprezentowano różne formy zatrudnienia w kontekście zagadnienia źródeł przychodów i tytułów ubezpieczeń. Prawidłowe ustalenie rodzaju zatrudnienia jest kluczowe dla odpowiedniego zakwalifikowania uzyskanych z tytułu zatrudnienia przychodów do jednego z możliwych źródeł przychodów przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dla prawidłowego ustalenia tytułu ubezpieczeń społecznych.

W rozdziale III przedstawiono zasady ustalania przychodów i kosztów ich uzyskania dla poszczególnych źródeł przychodów scharakteryzowanych w rozdziale II. Po zapoznaniu się z tym rozdziałem Czytelnik powinien móc prawidłowo ustalić dochód z tytułu różnych możliwych form zatrudnienia.

W rozdziale IV omówiono zagadnienie składek na ubezpieczenia społeczne, które podlegają odliczeniu od dochodu w celu ustalenia podstawy obliczenia zaliczki na podatek lub podatku. Tematy dotyczące ustalania zaliczek na podatek i obowiązków z tym związanych przedstawiono w rozdziale V, natomiast problematyki rozliczenia rocznego podatku dotyczy rozdział VII.

Rozdział VI poświęcony jest omówieniu pozostałych danin publicznych i innych obciążeń finansowych wynikających z zatrudnienia, a najważniejsze kwestie związane z podatkowym ujęciem u zatrudniającego tych danin oraz wcześniej przedstawionych składek, a także wynagrodzeń i innych świadczeń dla zatrudnionych lub na ich rzecz, specyficzne dla tych kategorii, przedstawiono w rozdziale VIII.

Książka została zainspirowana doświadczeniami z zajęć „Podatki i składki z tytułu zatrudnienia” prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od roku akademickiego 2019/2020, pracami nad związaną z nimi publikacją Podatki i składki z tytułu zatrudnienia oraz szerokimi i istotnymi zmianami w systemie prawa podatkowego i składek dotyczącymi w szczególności zatrudnienia, które wprowadzono w ustawach składających się na tzw. Polski Ład oraz Polski Ład 2.0 . Jest ona kierowana głównie do studentów, ale także i do praktyków poszukujących przekrojowych informacji. Mamy nadzieję, że okaże się pomocnym przewodnikiem po zagadnieniach prawnopodatkowych i składkowych związanych z zatrudnieniem, przybliżając najważniejsze kwestie w tym zakresie studentom i osobom zajmującym się zawodowo rozliczeniami podatkowymi oraz składkowymi z tytułu zatrudnienia.

dr hab. D. Dzienisiuk, dr M. Supera-Markowska

Autorzy fragmentu:

RozdziałI
PODATKI ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE JAKO DANINY PUBLICZNE

1.Pojęcie podatku oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

1.1.Daniny publiczne – pojęcie i istota

Na podstawie art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. : „Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie”. Z kolei zgodnie z art. 217 Konstytucji: „Nakładanie podatków, innych danin publicznych [wyróżnienie M.S.-M.], określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy”. Konstytucja nie definiuje jednak pojęcia podatku ani innych danin publicznych.

W doktrynie danina publiczna jest definiowana jako świadczenie na rzecz państwa (Skarbu Państwa) lub innego związku publicznoprawnego (np. gminy, funduszu ubezpieczeń społecznych), ustalane jednostronnie na mocy określonego aktu prawnego, którego realizacja jest zabezpieczona możliwością zastosowania przymusu państwowego . Tym aktem prawnym, zgodnie z zasadą wyłączności ustawowej (regulacji) wynikającej z art. 217Konstytucji, musi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX