Czarnecki Paweł, Reda-Ciszewska Anna, Surdykowska Barbara, Zatrudnianie pracowników samorządowych

Monografie
Opublikowano: WKP 2020
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Zatrudnianie pracowników samorządowych

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Status prawny pracowników samorządowych został unormowany w ustawie z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), która obowiązuje od 1.01.2009 r. Jest to już druga ustawa o pracownikach samorządowych uchwalona w III Rzeczypospolitej. Zastąpiła ona ustawę z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. poz. 1593 ze zm.).

Obecnie obowiązująca ustawa nie ma charakteru wyczerpującego, a w zakresie nieunormowanym do pracowników samorządowych stosuje się przepisy Kodeksu pracy oraz samorządowe ustawy ustrojowe, Kodeks wyborczy i ustawę antykorupcyjną. Natomiast pracownicy samorządowi to grupa niejednolita. Są oni zatrudniani na podstawie wyboru, powołania oraz umowy o pracę, a ich status pozostaje zróżnicowany w zależności od podstawy zatrudnienia.

W niniejszej publikacji problematyka zatrudniania pracowników samorządowych została ujęta szeroko. Przedmiotem analizy jest nie tylko ustawa o pracownikach samorządowych, lecz także inne unormowania prawne dotyczące tej grupy zawodowej. Mimo iż ustawa o pracownikach samorządowych obowiązuje już ponad 10 lat, tematyka zatrudniania pracowników samorządowych wciąż wywołuje liczne problemy praktyczne poruszane w dotychczasowej literaturze oraz orzecznictwie. W publikacji omówiono wiele istotnych zagadnień, m.in. pojęcie pracownika i pracodawcy samorządowego, zasady zatrudniania pracowników samorządowych, ich uprawnienia oraz obowiązki, a także odpowiedzialność. Książka zawiera również wzory dokumentów niezbędnych do zatrudniania pracowników samorządowych.

Należy mieć nadzieję, że książka będzie przydatna dla wszystkich zainteresowanych tematyką zatrudniania pracowników samorządowych, zarówno studentów, pracowników kadr, ekspertów zajmujących się prawem pracy oraz prawem urzędniczym, jak i pracowników administracji samorządowej.

Autorzy

Autor fragmentu:

Rozdział1
PRACOWNIK I PRACODAWCA SAMORZĄDOWY

1.1.Zakres zastosowania ustawy o pracownikach samorządowych

Odpowiedź na pytanie o to, kto jest, a kto nie jest pracownikiem samorządowym, nie jest tak istotna jak odpowiedź na pytanie o to, do kogo i w jakim zakresie ustawa o pracownikach samorządowych znajduje zastosowanie. Kwestie te wyjaśnia art. 2 i 3 u.pr.s. Wskazane przepisy należy rozpatrywać łącznie .

Z art. 2 u.pr.s. wynika, że ustawa znajduje zastosowanie do osób zatrudnionych w:

1)

urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;

2)

starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;

3)

urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;

4)

biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;

5)

biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższy katalog został w pewien sposób rozwinięty w rozporządzeniu płacowym wydanym na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX