Wilczek-Karczewska Magdalena, Zasady przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych

Monografie
Opublikowano: WK 2015
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Zasady przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych

Autor fragmentu:

WSTĘP

Niniejsze opracowanie stanowi analizę ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.) i odpowiednich przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) w kontekście zasad przyznawania i wypłaty dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego. Publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem praktyków orzekających w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, a także samych świadczeniobiorców, chcących w sposób bardziej świadomy uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. Nie jest ona jednak pozbawiona rozważań teoretycznych. Jej celem nie jest bowiem wyłącznie ukazanie jak poszczególne przepisy powinny zostać zastosowane w praktyce w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych. Bogactwo okoliczności, które podlegają ocenie w toku poszczególnych postępowań administracyjnych powoduje bowiem, że opisane w pracy problemy mają nie tyle stanowić gotowe wzorce rozwiązań, ile przyczynić się do pełniejszego zrozumienia istoty ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ustawy - Prawo energetyczne. Dlatego też nawet w stricte praktycznej części pracy, będącej zbiorem pytań i odpowiedzi, autorka nie abstrahowała od ukazania ewentualnych kwestii spornych, jakie pojawiły się dotychczas na tle stosowania danej instytucji, jak też potraktowała poszczególne kazusy jako okazję do interpretacji przepisów na tle opisanego przypadku. Należy żywić nadzieję, że takie ujęcie tematu spowoduje, że podejście pracowników organów administracji publicznej do stosowania prawa będzie bardziej nieprzypadkowe, nieszablonowe i zamierzone. Wszak Optimus interpres rerum usus! A skoro praktyka jest najlepszym interpretatorem rzeczy - całość uzupełniają wzory pism. Dla wygody Czytelnika w publikacji zamieszczono także teksty aktów prawnych regulujących zasady przyznawania oraz wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego.

Autor fragmentu:

CzęśćI
KOMENTARZ

Rozdział1
DODATEK MIESZKANIOWY

1.1.Ustawa o dodatkach mieszkaniowych - uwagi ogólne

Dodatki mieszkaniowe są - obok świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - jedną z głównych form wsparcia finansowego osób będących w trudnej sytuacji materialnej, które nie są w stanie z posiadanych środków finansowych i przy wykorzystaniu innych zasobów majątkowych pokryć wydatków związanych z eksploatacją mieszkania. Zasady i tryb ich przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania oraz właściwość organów w tych sprawach reguluje ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Aktem wykonawczym do niniejszej ustawy jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.), które - jak stanowi jego przepis § 1 - określa:

1)

szczegółowy wykaz i wysokość wydatków za zajmowany lokal mieszkalny, stanowiących podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego;

2)

sposób ustalania wysokości ryczałtu na zakup opału;

3)

wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

4)

wzór deklaracji o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX