Bursztynowicz Michał, Zarządzanie drogami publicznymi i realizacja inwestycji drogowych

Monografie
Opublikowano: WKP 2021
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Zarządzanie drogami publicznymi i realizacja inwestycji drogowych

Autor fragmentu:

WSTĘP

Tematyka dróg jest jedynym wspólnym tematem dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Każda z nich może być zarządcą drogi o określonej kategorii. Rady gminy podejmują uchwały regulujące między innymi zajęcia pasa drogowego czy zaliczenie dróg do danej kategorii oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Organy wykonawcze gmin prowadzą postępowania w tym zakresie, a nawet wymierzają często wysokie kary pieniężne. Starostowie i wojewodowie jako organy administracji architektoniczno-budowlanej prowadzą postępowania dotyczące realizacji inwestycji drogowych. Te same podmioty zajmują się także wywłaszczaniem praw do nieruchomości ze względu na budowę dróg. Wymienione działania organów jednostek samorządu terytorialnego wywołują wielokrotnie sprzeciw mieszkańców oraz inwestorów, którzy korzystają z pomocy radców prawnych oraz adwokatów. Książka stanowi praktyczne wsparcie dla wszystkich, którzy mają do czynienia z zagadnieniami związanymi z drogami publicznymi. Gminy dowiedzą się, jak nie popełniać błędów w podejmowanych uchwałach oraz jakimi zasadami kierować się, prowadząc postępowania administracyjne. Starostowie i wojewodowie uzyskają rozwiązania problemów, z jakimi najczęściej spotykają się, wydając rozstrzygnięcia związane z drogami. Zarządcy dróg oraz inwestorzy i ich pełnomocnicy poznają lepiej swoje prawa i obowiązki, a także będą potrafili skutecznie działać w postępowaniach administracyjnych.

Autor fragmentu:

1.POJĘCIE I KATEGORIE DRÓG PUBLICZNYCH

Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych (art. 1u.d.p.). Ustawowa definicja drogi składa się zatem z dwóch elementów: elementu materialnego dotyczącego takiej cechy drogi, jak jej ogólnodostępność, i elementu formalnego, czyli zaliczenia jej do jednej z kategorii dróg (publicznych). Oba te elementy muszą występować łącznie, aby droga mogła być zaliczona do dróg publicznych. Jednocześnie podkreśla się, że drogi ogólnodostępne, niebędące jednak drogami żadnej z wymienionych w ustawie o drogach publicznych kategorii, nie spełniają kryterium drogi publicznej. Nie będą one drogami publicznymi nawet w sytuacji, gdy z woli ich właściciela będą one drogami ogólnodostępnymi, czyli w sytuacji, gdy każdy będzie mógł z nich skorzystać. Spełnienie przesłanki...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX