Samborski Edward, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2013
Rodzaj: monografia
Autor monografii:

Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych

Autor fragmentu:

Przedmowa do szóstego wydania

Obecne, szóste wydanie Zarysu metodyki pracy sędziego w sprawach karnych w swoim zakresie przedmiotowym i systematycznym nie odbiega od poprzednich wydań. Zostało ono jednak z konieczności uzupełnione m.in. charakterystyką postępowania przyspieszonego, postępowania klauzulowego oraz przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego w charakterze świadka. Uwzględnia również funkcjonowanie Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, który obowiązuje od 2 kwietnia 2007 r., z wyjątkiem § 45 ust. 3 oraz § 330-338, które weszły w życie 12 marca 2007 r. Wyjątek dotyczy czynności w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu przyspieszonym, w tym godzin urzędowania sądów dla rozpoznawania spraw w postępowaniu przyspieszonym oraz godzin urzędowania punktów informacyjnych Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego działających przy sądach, w celu zapewnienia dostępu do danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym w związku z rozpoznawaniem spraw w postępowaniu przyspieszonym (§ 330-332).

Publikacja zawiera również rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 69) określającym:

1)

szczegółowy tryb sprawowania nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych,

2)

sposób dokumentowania czynności nadzorczych,

3)

sposób sporządzania informacji rocznej o działalności sądów na obszarze apelacji.

Doświadczenia praktyczne związane z poprzednimi wydaniami Zarysu metodyki pracy sędziego w sprawach karnych oraz oceny wyrażone przez przedstawicieli doktryny i praktyki utwierdzają mnie w przekonaniu, że tak zakreślony przedmiot pracy jest kompletny i wystarczający dla odbiorców: sędziów orzekających w pierwszej i drugiej instancji, asesorów, aplikantów oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych, wykonujących swoje funkcje w sądowym postępowaniu karnym.

Zawarte w pracy zmiany i uzupełnienia wynikają przede wszystkim ze zmian ustawodawczych i aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Obecne wydanie zawiera odniesienia do aktualnych aktów wykonawczych, do Kodeksu postępowania karnego oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych, w tym także w zakresie nadzoru administracyjnego.

Uwzględnione zostały postanowienia instrukcji sądowej, natomiast w kwestiach regulaminowych uwzględnione są postanowienia Regulaminu urzędowania sądów powszechnych z 2007 r..

Uaktualnienie orzecznictwa Sądu Najwyższego nastąpiło w dwóch kierunkach: odmienne stanowiska Sądu Najwyższego od dotychczasowej linii orzeczniczej lub poglądów doktryny spowodowały zmiany treści merytorycznej pracy, natomiast nowe orzeczenia Sądu Najwyższego, rozstrzygające kwestie niebędące dotychczas przedmiotem jego uwagi, a istotne merytorycznie, stanowią uzupełnienie książki.

Opracowanie uwzględnia wszystkie zmiany przepisów dotyczące poruszanej problematyki. Odnosi się m.in. do ostatnich zmian ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 480, 765, 849, 1247, 1262, 1282).

Oddając Czytelnikom szóste wydanie niniejszej pracy, mam nadzieję, że książka ta będzie stanowić istotną pomoc w pracy zawodowej sędziów, w szczególności młodych adeptów trudnej sztuki wymierzania sprawiedliwości.

Autor fragmentu:

RozdziałI
Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym

1.Uwagi ogólne

Kodeks postępowania karnego - ustawa z 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) - w sposób znaczący rozszerzył właściwość sądu do podejmowania czynności na etapie postępowania przygotowawczego, czyli tego etapu postępowania, które ze swej istoty jest domeną prokuratora albo innych podmiotów uprawnionych do jego prowadzenia w całości lub w określonym zakresie.

Przebieg postępowania przygotowawczego uregulowany został w dziale VII Kodeksu postępowania karnego zatytułowanym Postępowanie przygotowawcze. Istota zaś tego postępowania określona została w rozdziałach od 34 (Wszczęcie śledztwa - od art. 303) do 36a (Dochodzenie - od art. 325a do art. 325i). W dziale tym mieści się też rozdział 38 noszący tytuł Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym (art. 329 i 330), który w tym miejscu określa tylko ogólnie właściwość i skład sądu oraz postępowanie związane z zażaleniem na odmowę wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego.

Właściwość sądu do poszczególnych czynności w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX