Zarys metodyki pracy referendarza sądowego - OpenLEX

Maciejko Wojciech, Rojewski Michał, Zaborniak Paweł, Zarys metodyki pracy referendarza sądowego

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2009
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Zarys metodyki pracy referendarza sądowego

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Jest to pierwsze na rynku wydawniczym opracowanie poświęcone metodyce pracy referendarzy sądowych w sądach powszechnych oraz w sądach administracyjnych. Zamiarem autorów było w miarę syntetyczne omówienie podstawowych problemów związanych z funkcjonowaniem urzędu referendarza. Praca koncentruje się przede wszystkim na kwestiach związanych ze stosowaniem przepisów procedury cywilnej i sądowoadministracyjnej.

Oparto się na najbardziej reprezentatywnych poglądach orzecznictwa, aby wspomóc funkcje metodyczne. Praca odwołuje się do wielu niepublikowanych wyroków i postanowień. W tekście zamieszczono propozycje formuł sentencji postanowień i zarządzeń wydawanych przez referendarzy. Ze względów na cele opracowania ograniczono się do przedstawienia wybranych poglądów przedstawicieli nauki prawa. Autorzy starali się nie unikać kwestii spornych, mając świadomość, iż ich ostateczne rozstrzygnięcie może nastąpić przez wypowiedź judykatury.

Zmiany w prawodawstwie, stopniowo zwiększające uprawnienia referendarzy sądowych, stawiają w lepszej sytuacji sędziów, którzy nie muszą zajmować się sprawami niezwiązanymi ściśle z wymierzaniem sprawiedliwości. Zadania te, nazywane w doktrynie zadaniami związanymi z ochroną prawną, docelowo będą powierzone wyłącznie referendarzom sądowym ze względu na sprawne i ekonomiczne zarządzanie kadrami w wymiarze sprawiedliwości. Zmiany legislacyjne są powolne, zarówno na skutek problemów finansowych, jak i różnych koncepcji ustrojowych funkcjonowania sądów, jednakże w niedalekiej przyszłości wykwalifikowana kadra urzędnicza wyższego stopnia przejmie większość obowiązków należących obecnie do sędziego.

Autorom zależało na osobnym omówieniu pozycji i zadań referendarzy zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych.

Rozdziały I-IV przedstawiają pozycję referendarza sądowego w sądownictwie powszechnym. Opisane są możliwości pracy w poszczególnych wydziałach sądów rejonowych i okręgowych, a także zawarto praktyczne wzory postanowień i zarządzeń. Natomiast rozdział IV omawia status pracowniczy referendarzy sądowych w sądach administracyjnych, a w szczególności podstawy prawne nawiązania i ustania stosunku pracy, odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wynagrodzeń. Natomiast rozdział V w całości poświęcono zadaniom orzeczniczym referendarzy w zakresie przyznawania prawa pomocy oraz kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika z urzędu. Omówiono najistotniejsze zagadnienia postępowania mediacyjnego; dokonano także charakterystyki sprzeciwu od tych orzeczeń.

Książka jest przeznaczona nie tylko dla referendarzy sądowych. Autorzy mają nadzieję, że okaże się ona również pomocna w pracy asystentów sędziów oraz osób wykonujących wolne zawody prawnicze. Opracowanie niniejsze może być również bardzo cenne dla praktyków zajmujących się zagadnieniami administracji sądowej, jak i dla studentów oraz aplikantów chcących ugruntować swoją wiedzę z tej dziedziny.

Autorzy

Autor fragmentu:

RozdziałI
Pozycja referendarza w sądownictwie powszechnym

1.Historia zawodu

Omawiając zawód referendarza sądowego w Polsce, należy sięgnąć do czasów pierwszej Rzeczypospolitej, gdzie równocześnie z administracją królewską powoli zaczęła tworzyć się administracja sądowa. Pierwszymi typowymi stanowiskami w sądowych strukturach urzędniczych na ziemiach polskich były stanowiska pisarza ziemskiego, zajmującego się prowadzeniem ksiąg sądowych w sądach ziemskich, oraz pisarza powiatowego, jeżeli dana księga była prowadzona dla powiatu (J. Bardach, B. Leśnodórski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiegos. 120). Księgi sądowe charakteryzowały się tym, że miały walor tzw. wiary publicznej, co oznaczało, że wypis z takiej księgi był dokumentem urzędowym. Księgi sądowe były bardzo ważnym instrumentem w obrocie ziemią bądź w stosowaniu praw rzeczowych, ponieważ należało w określonym czasie dokonać w nich wpisu, aby dana czynność uzyskała moc prawną. Tym samym pracę, jaką wykonywali pisarze sądowi, można postawić jako pierwowzór dzisiejszych zadań, jakimi zajmują...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX