Malinowski Andrzej (red.), Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy - akty wykonawcze - prawo miejscowe

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2009
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy - akty wykonawcze - prawo miejscowe

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Zarys metodyki pracy legislatora jest opracowaniem, które prezentuje w sposób syntetyczny bardzo różne aspekty działalności legislacyjnej. W zamyśle autorów ma ono mieć przede wszystkim walor przydatności praktycznej. Książka nie jest podręcznikiem do przedmiotu wykładanego na wydziałach prawa i nie rości sobie prawa do teoretycznego przedstawienia prezentowanej, bardzo obszernej tematyki. Ma ona stanowić pomoc w realnym procesie legislacyjnym, co rzutuje bezpośrednio na dobór i sposób przedstawienia omawianych w niej zagadnień.

Główny nacisk położono na regulację prawną procesu legislacyjnego. Omówiono warunki, które powinien spełniać właściwie zredagowany tekst prawny, jak też procedury stosowane w trakcie przygotowania projektu aktu normatywnego. Przedstawiono etapy postępowania legislacyjnego. Szczegółowo ujęto postępowanie ustawodawcze na etapie sejmowym. Omówiono procedurę postępowania, w ramach której powstaje projekt aktu wykonawczego. Przedstawiono zasady stanowienia aktów prawa miejscowego.

Książkę wzbogacono o treści przydatne do przedstawienia normy postępowania w tekście prawnym w sposób poprawny pod względem logicznym. W części tej rozpatrzono sposoby wyrażania normy w tekście prawnym w sposób jednoznaczny i precyzyjny oraz przedstawiono zasady budowy systematyki wewnętrznej w tekstach bardziej obszernych.

Opracowanie obejmuje również przydatne dla legislatora wiadomości dotyczące poprawności językowej wypowiedzi zawartych w tekście prawnym, jego stylu, stosowanej ortografii i interpunkcji.

Takie wielokierunkowe ujęcie problemu legislacji wymagało zaangażowania zespołu autorów reprezentujących różne kompetencje. Autorami opracowania są:

Andrzej Bałaban, profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego, jest konstytucjonalistą, kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej i autorem wielu publikacji dotyczących procesu legislacyjnego.

Dorota Dąbek, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizuje się w problematyce prawa miejscowego i jest autorką wielu publikacji dotyczących jego stanowienia, w tym dwu książek.

Piotr Kędziora pełni funkcję Dyrektora Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu RP i jest wybitnym praktykiem w zakresie postępowania ustawodawczego.

Andrzej Malinowski, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Zakładu Logiki i Informatyki Prawniczej, zajmuje się problematyką polskiego języka prawnego i jest autorem wielu publikacji dotyczących poprawnego redagowania tekstów prawnych.

Radosław Pawelec, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, jest polonistą specjalizującym się w historii i kulturze języka polskiego oraz problematyce języka prawnego, autorem wielu opracowań z tej dziedziny.

Ryszard Piotrowski, starszy wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest znanym konstytucjonalistą specjalizującym się w problematyce legislacyjnej.

Książka jest adresowana do osób, które mają przygotowanie prawnicze. Problemy logiczne i językowe są w niej przedstawiane w sposób możliwie najbardziej przystępny, pojęcia z tego zakresu są wyjaśniane w tekście lub przypisach i nie stanowią dla prawnika przeszkody w pełnym rozumieniu przekazywanych informacji.

Autorzy wyrażają nadzieję, że Zarys metodyki pracy legislatora okaże się praktyczną pomocą w stanowieniu dobrego i jasnego prawa.

Autor fragmentu:

RozdziałI
Prawna regulacja procesu legislacyjnego

1.Wymagania konstytucyjne

Proces legislacyjny to zespół działań i zdarzeń, które weryfikując się wzajemnie, prowadzą do stworzenia systemu prawa, mającego co najmniej cechy jedności, zupełności, niesprzeczności. Jedność oznacza realizację za pośrednictwem prawa podstawowych celów i wartości państwowych i społecznych, z reguły przyjętych w akcie konstytucyjnym. Zjawiska globalizacji i wypływ na wewnątrzpaństwowy system prawa norm prawnomiędzynarodowych raczej poszerzają listę celów i zakres systemu prawa, niż pozostają z nim w konflikcie. Konstytucje od swego zarania stanowiły formę wcielania w życie międzynarodowych standardów prawnych. Globalizacja pogłębia jedynie te znane od zawsze prawidłowości.

Zupełność systemu prawa nie oznacza wszechobecności ani omnipotencji przepisów prawnych (i prawników). System zupełny to taki, który normuje problemy nadające się do regulacji prawnej. Państwo demokratyczne unika nadmiernej i zbyt szczegółowej regulacji, pozwalając działać innym systemom normatywnym (ekonomicznym,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX