Monografie
Opublikowano: WK 2017
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Zamówienia publiczne - nowe zasady

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Do tej pory brakowało na rynku pozycji, która w przystępny poradnikowy sposób przedstawiałaby od A do Z sposób przygotowania, ogłoszenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia. Niniejsza publikacja ma za zadanie przeprowadzić Czytelników przez meandry zamówień krok po kroku z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych formalności, także tych wynikających z nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych przeprowadzonej w czerwcu 2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Jest dla nas oczywiste, że do prawidłowego przeprowadzenia procesu zamówienia publicznego niezbędne są dwie strony w postaci zamawiającego i wykonawców. W niniejszej książce przedstawimy te strony jako wzajemnie uzupełniające się podmioty, bez udziału których żadne postępowanie nie może zakończyć się podpisaniem umowy.

Opracowanie zawiera dokładny instruktarz, jak krok po kroku przygotować i przeprowadzić postępowanie w sprawie zamówienia publicznego z poszanowaniem przepisów prawa i z zabezpieczeniem interesów zamawiającego zobowiązanego do racjonalnego i gospodarnego wydawania pieniędzy publicznych. Pomoże udzielić odpowiedzi na pytanie, jak przygotować i złożyć niepodlegającą odrzuceniu ofertę, jak interpretować warunki udziału w postępowaniu i co zrobić, aby je spełnić.

Mamy nadzieję, że publikacja będzie niezwykle pomocna zarówno osobom zaczynającym swą pracę po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy, oraz tym wykonawcom – właścicielom małych firm, którzy muszą zajmować się w prowadzonym biznesie licznymi sprawami, wśród których problematyka zamówień publicznych jest jedną z wielu. Dzięki książce, którą oddajemy w ręce Czytelników, mali przedsiębiorcy nie będą musieli przedzierać się przez gąszcz przepisów kolejnej ustawy. Zyskają natomiast poradnik, dzięki któremu będą mogli złożyć wolną od wad, niepodlegającą odrzuceniu ofertę.

Chcemy dowieść, że nie ma niczego wstydliwego w poszukiwaniu wiedzy i zadawaniu pytań. Wręcz przeciwnie – to powód do dumy. Każdy specjalista był kiedyś początkującym, a każdą wiedzę przyswaja się łatwiej, gdy jest ona podana w przystępny i uporządkowany sposób.

Autor fragmentu:

Rozdział1
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1.1.Tryby udzielania zamówień publicznych

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony należy, poza przetargiem ograniczonym, do podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych. Podstawowy tryb udzielania zamówień to taki, który nie wymaga spełnienia żadnych przesłanek, żadnych dodatkowych warunków, aby go zastosować. Wskazuje na to jasno art. 39 p.z.p., który definiuje przetarg nieograniczony jako tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Elementem niezbędnym jest tu tylko dokonanie „publicznego ogłoszenia o zamówieniu”.

Wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego następuje poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej. Są to miejsca publikacji ogłoszenia dla każdego rodzaju zamówienia bez względu na jego wartość. Innymi słowy, w tych miejscach publikujemy bezwzględnie każde zamówienie, którego wartość...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?