Ziółkowski Paweł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Monografie
Opublikowano: ABC 2005
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Autor fragmentu:

Rozdział1
Działalność socjalna

1.1.Zaspokajanie potrzeb socjalnych jako jedna z zasad prawa pracy

Jedna z podstawowych zasad obowiązujących w prawie pracy głosi, iż pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Została ona wyrażona w art. 16 kodeksu pracy (zwanym dalej k.p.) i powtórzona w art. 94 k.p. stwierdzającym, iż pracodawca jest obowiązany w szczególności:

1)

zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

2)

organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,

3)

organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,

4)

przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX