Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj: monografia
Autorzy monografii:

Zakład podatkowy. Pytania i odpowiedzi

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie zagadnienia zagranicznego zakładu w rozumieniu prawa podatkowego. Postępujący proces globalizacyjny gospodarki, w połączeniu z coraz łatwiejszym dostępem do rynków zagranicznych, prowadzi do wzrostu zainteresowania przedsiębiorstw prowadzeniem działalności gospodarczej poza granicami kraju ich siedziby. Z różnych względów, nie zawsze jednak jest dla tych podmiotów korzystne utworzenie osobnego bytu prawnego (np. w postaci spółki powiązanej) w obcym państwie. Stąd też, niejednokrotnie zapada decyzja o prowadzeniu działalności transgranicznej np. poprzez utworzenie filii czy też oddziału. Działanie takie implikuje odpowiednie skutki na gruncie prawa podatkowego, dotyczące sposobu opodatkowania tego typu działalności. Dochodzi bowiem do sytuacji, w której podmiot będący rezydentem podatkowym w jednym państwie może osiągać przychody w zupełnie innym kraju, w związku z działalnością prowadzoną poprzez utworzoną tam jednostkę. Mogące powstać w ten sposób trudności we właściwym ustaleniu zobowiązań podatkowych, w pewnym stopniu, rozwiązuje istnienie w prawie polskim i międzynarodowym instytucji zakładu zagranicznego.

Intencją autorów jest omówienie, w przystępny sposób, aspektów funkcjonowania zakładu w rozumieniu podatkowym. W tym celu publikacja została przygotowana w formie praktycznych pytań i odpowiedzi, które swym zakresem obejmują zarówno wyjaśnienie kluczowych na gruncie prezentowanej tematyki pojęć, jak i analizę konkretnych problemów mogących wystąpić w toku funkcjonowania zakładu. Publikacja zawiera również omówienie podstawowych założeń zidentyfikowanych w obszarze cen transferowych, które stanowią jej dopełnienie. Nastawienie na przekazanie Czytelnikowi wiedzy, która może zostać zastosowana w praktyce, zaowocowało również zawarciem w treści opracowania licznych przykładów, obrazujących omawiane zagadnienia.

W celu kompleksowej analizy tematyki zakładu zagranicznego twórcy wyszli w toku prac poza ramy polskich ustaw podatkowych. W publikacji przytoczone zostaną również, powiązane z funkcjonowaniem zakładu, zagadnienia z zakresu prawa budowalnego, prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa spółek handlowych. Dodatkowo, w związku z praktycznym aspektem niniejszego opracowania, omówione zostały także wybrane fragmenty Komentarza do Modelowej konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku oraz postanowienia licznych umów i konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z państwami trzecimi, położonymi zarówno w Europie (m.in. Cypr, Czechy, Niemcy), jak i na innych kontynentach (np. Australia, Arabia Saudyjska, Chiny).

Mamy nadzieję, że zebrane w tej publikacji efekty przeprowadzonej analizy przyczynią się do poszerzenia i usystematyzowania wiedzy w zakresie działalności zagranicznego zakładu oraz prawidłowego zidentyfikowania skutków podatkowych związanych z realizacją działalności poprzez zagraniczny zakład.

Autorzy fragmentu:

Rozdział1
Pojęcie zakładu

1.1.Czym jest zakład?

Pojęcie zakładu (zakładu zagranicznego lub zakładu podatkowego) jest centralnym pojęciem tej części prawa podatkowego, która reguluje zakres praw poszczególnych państw do opodatkowania dochodów (przychodów) pochodzących z działalności transgranicznej. Co do zasady zagadnienia związane z opodatkowaniem zysków tego rodzaju uregulowane są w poszczególnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Pojęcie zakładu funkcjonuje jednak nie tylko na gruncie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, lecz zdefiniowane jest również mocą przepisów prawa krajowego. Postanowienia MK OECD, a także poszczególnych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawierają autonomiczne, w stosunku do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, definicje zakładu. W praktyce obrotu gospodarczego art. 4a pkt 11 u.p.d.o.p. (art. 5a pkt 22 u.p.d.o.f.) nie odgrywa większej roli, jednakże termin zakładu, określony w tych przepisach,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację