Domańska Monika, Zakaz dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium

Monografie
Opublikowano: WKP 2019
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Zakaz dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium

Autor fragmentu:

Rozdział1
POSZUKIWANIE PRZESTRZENI AKSJOLOGICZNEJ DLA ZAKAZU DYSKRYMINACJI ZE WZGLĘDU NA WIĘCEJ NIŻ JEDNO ZABRONIONE KRYTERIUM

1.1.Wprowadzenie

Zakaz dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium jest na tyle nową koncepcją prawa, że zanim zostanie ona poddana analizie w kontekście wyznaczenia pożądanego standardu ochrony przed taką dyskryminacją i poszukiwania systemu prawa, który spełnia niezbędne wymagania, konieczne jest ustalenie, czy aksjologia systemu prawa antydyskryminacyjnego wspólna dla kontynentu europejskiego stwarza możliwość ujęcia w jej ramach tej koncepcji. W szczególności wyjaśnienia wymagają podstawowe pojęcia z zakresu prawa równościowego i antydyskryminacyjnego, gdyż to one stanowić będą trzon dalszych rozważań, z uwagi na to, że do tych pojęć odwołują się wszystkie analizowane akty prawne i na nich bazują wnioski przedstawiane w całej publikacji. Dlatego też wyjaśniane będą terminy „godność” i „tożsamość” jako te istotne dla ustalenia, które działania mają znaczenie w obszarze stanowienia i stosowania środków służących zwalczaniu dyskryminacji dotykającej podmioty opresjonowane. Innymi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX