Szczepańska Magdalena (red.), Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie

Monografie
Opublikowano: WKP 2017
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie

Autor fragmentu:

WPROWADZENIE

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój ubezpieczeń na życie – zarówno tych o charakterze ochronnym, jak i o charakterze inwestycyjnym. Ubezpieczenia na życie tworzą rozbudowaną grupę ubezpieczeń o zróżnicowanym charakterze i rozmaitych funkcjach. Pełnią one również istotną rolę w gospodarce. Regulacja prawna ubezpieczeń na życie nie ma charakteru kompleksowego i w związku z tym treść poszczególnych umów ubezpieczenia jest ustalana w dużej mierze na zasadzie swobody umów. Wątpliwości dotyczące regulacji prawnej ubezpieczeń na życie oraz ich funkcjonowania w obrocie zostały dostrzeżone przez ustawodawcę. W obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej został znacznie rozszerzony zakres regulacji dotyczący ubezpieczeń na życie, ze szczególnym uwzględnieniem interesów klientów ubezpieczycieli (zarówno ubezpieczających, jak i osób uprawnionych do świadczeń jak również osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej).

Ze względu na doniosłą społeczną i ekonomiczną rolę ubezpieczeń, w środowisku naukowym została zainicjowana wszechstronna dyskusja dotycząca ubezpieczeń na życie. Owocem tej dyskusji jest niniejsza publikacja, której autorzy, reprezentujący różne ośrodki naukowe, starali się przedstawić wybrane aspekty problematyki ubezpieczeń na życie zarówno od strony prawnej, jak i ekonomicznej.

Magdalena Szczepańska

Autor fragmentu:

RozdziałI
CHARAKTER PRAWNY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

1.Wprowadzenie

Kwestia charakteru prawnego umowy ubezpieczenia na życie nie stanowi przedmiotu ożywionych dyskusji i na ogół przyjmuje się, że jest ona jednym z typowych rodzajów umowy ubezpieczenia uregulowanej w art. 805 i n. k.c. Podejście takie ma po części uzasadnienie w kilkusetletniej tradycji tej instytucji, która sprawia, że nie da się rozdzielić historii ubezpieczeń na życie od historii ubezpieczeń w ogólności. Poważne kontrowersje występują natomiast współcześnie wokół ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W odniesieniu do tej ostatniej, stosunkowo nowej, instytucji w literaturze oraz orzecznictwie wydaje się zdecydowanie przeważać trafny pogląd, zgodnie z którym nie jest to rodzaj umowy ubezpieczenia .

W odniesieniu do tradycyjnego ubezpieczenia na życie takich stwierdzeń nikt nie formułuje, mimo że w wielu aspektach jest ono zdecydowanie bliższe ubezpieczeniu z funduszem kapitałowym niż ubezpieczeniom majątkowym lub nawet ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX